Menu

Vedtægter

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er: Køge Nord FC med hjemsted i Køge kommune.§ 2 Klubbens formål

Klubbens formål er at styrke og fremme interessen for fodboldspillet herunder eventuel undervisning af spillere, trænere, ledere mv.§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Aktivt eller passivt medlemskab er opnået ved registreret betaling.

Stk. 2 Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Stk. 3 Eksemplar af klubbens love udleveres på medlemmets foranledning.§ 4 Udelukkelse

Stk. 1 Afgørelser af disciplinær art truffet af bestyrelsen kan kræves behandlet på førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.§ 5 Klubbens daglige ledelse

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen består af formand; næstformand samt mindst tre og højst fem bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Stk. 3 Klubben tegnes som hovedregel ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Stk. 4 Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler klubben.

Stk. 5 Medlemmerne betaler ikke indskud ved indmeldelse i foreningen og kan derfor ikke ved udmeldelse fremsætte krav til klubbens formue eller aktiver i øvrigt.§ 6 Generalforsamling (ordinær)

Stk. 1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

Stk. 3 Generalforsamlingen afholdes senest den 31. marts.

Stk. 4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende år
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor/revisorsuppleant
Eventuelt


Stk. 5 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel ved annoncering.

Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest seks dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 7 Generalforsamling (ekstraordinær)

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller bestyrelsen skønner det nødvendigt, samt når en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med forhandlingsemner.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst fem dages varsel og senest tre uger efter, at den er krævet. Indkaldelsen skal angive dagsorden og skal ske på samme måde som angivet under ordinær generalforsamling.§ 8 Stemmeberettigede og adgangsberettigede ved generalforsamling

Stk. 1 Stemme- og adgangsberettigede, er alle klubbens medlemmer dog således, at medlemmer under 14 år er stemmeberettigede ved én af forældrene og ikke er valgbare før det fyldte 17. år. Formand og næstformand skal være fyldt 18 år.

Stk. 2 Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 9 Valgperiode

Alle valg gælder for to år. Afgang foregår efter tur, dog således at i ulige år er formand, samt halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og revisor på valg. I lige år er næstformand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisorsuppleant på valg.


§ 10 Valg

Stk. 1 Formand og næstformand vælges ved direkte valg på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Valg foregår skriftligt medmindre kun én kandidat er foreslået.

Stk. 3 Alle valg afgøres ved simpelt flertal.

§ 11 Bestyrelsens forretningsorden

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under iagttagelse af det i denne paragraf anførte.

Stk. 2 Der udfærdiges referat i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Stk. 3 Formanden bestemmer når bestyrelsesmøde skal afholdes. Mødet skal dog afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter krav derom, og da senest otte dage efter at kravet er modtaget.

Stk. 4 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.§ 12 Bestyrelsens arbejdsområde

Stk. 1 Bestyrelsen repræsenterer klubben over for offentlige myndigheder og idrætsorganisationer.

Stk. 2 Bestyrelsen koordinerer al virksomhed angående lokaler, baner, materiel, arrangementer mv.§ 13 Regnskabsår

Stk. 1 Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2 Kassereren forestår kasse- og regnskabsvirksomheden.

Stk. 3 Ikke rutinemæssige udgifter skal godkendes af formanden.

Stk. 4 Kassereren fører regnskabet efter bestyrelsens anvisninger.

Stk. 5 Revisoren reviderer klubbens regnskab.

Stk. 6 Regnskabet skal være revideret og forsynet med revisors og kasserers underskrift inden det fremlægges på generalforsamlingen.§ 14 Lovændring

Stk. 1 Beslutning om lovændringer tages af generalforsamlingen.

Stk. 2 Et lovændringsforslag træder i kraft: Når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for forslaget.§ 15 Klubbens opløsning

Stk. 1 Klubbens opløsning kan kun finde sted, hvis den vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med en majoritet på to tredjedele af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder de eventuelle aktiver Rishøj Idrætsforening.

Vedtaget på generalforsamlingen

den 15. marts 2004
Revideret på generalforsamlingen Feb. 2015
Revideret på generalforsamlingen marts. 2017

 

Luk